32 222-37-33
Odwiedź nas

 Regulamin monitoringu wizyjnego

 Regulamin monitoringu wizyjnego w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach informuje, że w obiektach Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach i ich bezpośrednim otoczeniu prowadzona jest obserwacja i rejestracja obrazu zdarzeń w postaci monitoringu wizyjnego.

Monitoring prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku oraz ochrony osób i mienia na terenie CMP w Mysłowicach

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane będą przez CMP w Mysłowicach  wyłącznie w celu opisanym powyżej .

Udostępnienie zarejestrowanych danych możliwe jest jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, o czym każdorazowo decyduje Administrator Danych Osobowych lub osoba przez niego wyznaczona.

Nie planuje się przekazywać danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

Dane zapisywane są w sposób ciągły, nowe dane nadpisywane są na danych już istniejących i w związku z tym dostępne są w czasie nie dłuższym niż 30 dni od momentu zapisu.

Wchodząc na obszar objęty monitoringiem:

  • wyraża Pan(i) zgodę na rejestrację wizerunku oraz w konsekwencji do
  • przetwarzania Pana(i) danych osobowych przez Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, a także
  • oświadcza, że zapoznał(a) się Pan(i) z informacjami zawartymi w niniejszym regulaminie.

Posiada Pan(i) prawo żądania dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Posiada Pan(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 5310300, fax 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), jeżeli uzna Pan(i), że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Przetwarzanie Pana(i) danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Administratorem przetwarzającym Pana(i) dane osobowe w opisanym powyżej zakresie jest Dyrektor Centralnego Muzeum Pożarnictwa z siedzibą w Mysłowicach przy ul. Stadionowej 7a (tel. 32 222 37 33, fax. 32 316 61 99, e-mail: sekretariat@cmp-muzeum.pl).

W CMP w Mysłowicach wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszelkich sprawach związanych z ochroną Pana(i) danych osobowych korzystając z nr telefonu 34 378 53 00 lub fax. 34 378 53 32.