32 222-37-33
Odwiedź nas

Trzecie spotkanie Zespołu do spraw „Trzeciej” Metodyki

01 Paź 2018

W dniach 18-21 września 2018 r. w Centralnym Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach odbyło się trzecie spotkanie Zespołu roboczego do spraw opracowania projektu „Metodyki postępowania egzekucyjnego
w sprawach związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych”.

Zespół został powołany przez gen. brygadiera Leszka Suskiego, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej decyzją z dnia 3 kwietnia 2018 r. nr 14 W jego skład wchodzą:

  • Przewodniczący Zespołu – st. bryg. Paweł ROCHALA, pełniący obowiązki Dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, zwany dalej „Przewodniczącym”;
  • Zastępca Przewodniczącego Zespołu – st. bryg. Marek DZIEDZIC, naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie;
  • Sekretarz Zespołu – mł. bryg. Ariadna KONIUCH, naczelnik Wydziału Nadzoru Prewencyjnego
    w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej;
  • bryg. Ryszard PSZONKA – naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,
  • mł. bryg. Paweł ADAMCZYK – kierownik sekcji ds. kontrolno-rozpoznawczych w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy,
  • Agnieszka POTOCKA-JURCZYK, radca prawny, starszy specjalista na samodzielnym stanowisku pracy ds. obsługi prawnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie,
  • mł. bryg. Andrzej TOMCZYK – starszy specjalista na samodzielnym stanowisku ds. kontrolno-rozpoznawczym Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach,
  • mł. bryg. Paweł WALASZEK – starszy specjalista w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
  • kpt. Wojciech WIŚNIEWSKI – kierownik Sekcji do spraw Rozpoznawania Zagrożeń w Wydziale Kontrolno-Rozpoznawczym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,
  • mgr Magdalena SZUSTER, radca prawny, zajmujący samodzielne stanowisko pracy ds. obsługi prawnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

 

W poprzednich edycjach zespół, działający w bardzo zbliżonym składzie, opracował:

  1. I Metodykę”, tj. Metodykę czynności kontrolno-rozpoznawczych organów PSP, gdzie przygotowano m.in.:
  • wzory pism od zaplanowania czynności po pięć wzorów protokołów będących jednocześnie instrukcjami dla kontrolującego, dedykowanych poszczególnym sytuacjom (tzw. odbiory obiektów, kontrolne podstawowe) i rodzajom kontrolowanych obiektów,
  • zasady dobrych praktyk kontrolerskich,
  • poradnik antykorupcyjny,

łącznie 80 stron wzorów dokumentów i instrukcji postępowania.

  1. „II Metodykę”, tj. Zasady postępowania pokontrolnego organów PSP, gdzie przygotowano m.in.:
  • algorytmy i instrukcje postępowania w zależności od wagi nieprawidłowości i spodziewanych problemów,
  • wzory pism w postępowaniu administracyjnym,
  • wzory opinii i zaświadczeń wydawanych przez organy PSP w sprawach kontrolno-rozpoznawczych,
    z uwzględnieniem różnic prawnych,
  • wzory decyzji administracyjnych i postanowień, obejmujących spektrum czynności władczych organów PSP,
  • wzory sentencji i uzasadnień decyzji administracyjnych,

łącznie przygotowano kilkadziesiąt wzorów pism i instrukcji, a materiał II Metodyki finalnie zajął 280 stron tekstu.

Obydwie metodyki zostały z powodzeniem wdrożone w działaniach organów PSP odpowiednio z początkiem 2017 i 2018 r. Oprócz oczywistych korzyści w postaci ujednolicenia postępowania kontrolno-rozpoznawczego w całym kraju, powodują również zwiększenie skuteczności działania, pozwalają na uniknięcie prostych błędów oraz dają wgląd organom nadzoru w jakość prowadzonych spraw. Są też bardzo istotną podstawą do zinformatyzowania działalności kontrolno-rozpoznawczej, a zwłaszcza sprawozdawczości.

 

Obecne prace zespołu nad „III Metodyką” mają na celu dopełnienie systemu nadzorczo-egzekucyjnego organów Państwowej Straży Pożarnej nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, poprzez przygotowanie dla nich Metodyki postępowania egzekucyjnego w sprawach związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, co przekłada się na przygotowanie zasad postępowań egzekucyjnych należności niepieniężnych z zastosowaniem adekwatnych środków egzekucyjnych.

Na obecnym etapie prac przygotowano:

  • w zakresie środka egzekucyjnego w postaci grzywny celem przymuszenia:
  • algorytmy i instrukcje postępowania z uwzględnieniem postępowania na wypadek złożenia zarzutu i zażalenia,
  • wzory pism,
  • wzory postanowień, uwzględniające również zawieszenie i umorzenie postępowania,
  • w zakresie środka egzekucyjnego w postaci przymusu bezpośredniego – opracowano algorytmy i instrukcje postępowania odnośnie opróżnienia lokalu (budynku) w którym jest zagrożenie życia ludzi,
  • w zakresie środka egzekucyjnego w postaci wykonania zastępczego – opracowano algorytmy postępowania i instrukcje wstępne.

 

Opracował:

Paweł Rochala